Organizační řád – 2019

Organizační řád spolku KART RACE z.s. (dále též „organizační řád“)

(Spolek KART RACE z.s. dále označován též jako „KART RACE“)

 Článek 1. 

Výchozí ustanovení

1.1.        Spolek KART RACE je definován stanovami KART RACE (dále též „stanovy“). Tento organizační řád stanovy doplňuje a dále upravuje činnost a organizaci KART RACE. Stanoví-li stanovy KART RACE práva nebo povinnosti odlišně má přednost úprava obsažená ve stanovách.

 

Článek 2. 

Orgány KART RACE:

2.1.        Sjezd KART RACE a jeho organizace (viz. čl. 7 stanov KART RACE):

2.1.1.      O návrhu na změnu stanov nebo organizačního řádu, případně o jiném usnesení sjezdu KART RACE dle čl. 7 stanov KART RACE, rozhoduje výsledek předmětného hlasování.

2.1.2.      Předmět k hlasování předkládá rada KART RACE případně kterýkoli člen KART RACE.

2.1.3.      Hlasovací právo na sjezdu KART RACE mají všichni členové KART RACE a sjezd je usnášeníschopný pouze pokud je přítomno alespoň 75% všech členů KART RACE.

2.1.4.      Předmět hlasování, jehož výsledkem by měla být změna stanov nebo organizačního řádu, je schválen, pouze pokud pro něj hlasovalo alespoň 75% přítomných členů. V ostatních případech stačí prostá většina hlasů.

2.1.5.      Podnět k hlasování sjezdu KART RACE v průběhu roku je možný. Mimořádný sjezd svolává rada KART RACE dle stanov KART RACE.

2.2.        Rada KART RACE:

2.2.1.      Radu KART RACE tvoří: Předseda, dva členové a ekonom.

 

 Článek 3. 

Organizace KART RACE:

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů a rolí:

3.1.        Člen KART RACE má povinnost hradit měsíční členský příspěvek ve výši 1.700,- Kč, a to vždy do 15. dne v každém kalendářním měsíci bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Fio banky, č. ú. 2000045996/2010. V hotovosti může člen KART RACE měsíční členský příspěvek zaplatit po dohodě s ekonomem.

3.2.        Rada KART RACE:

3.2.1.      Nese odpovědnost za KART RACE.

3.2.2.      Kontroluje Organizátora závodů.

3.2.3.      Řeší administrativní záležitosti členství v KART RACE.

3.2.4.      Vede účetnictví (ekonom).

3.2.5.      Rozhoduje o udělení finančních penalizací (viz. níže).

3.2.6.      Rozhoduje o případném nevyplacení honorářů, pokud daná osoba hrubě poruší své povinnosti vyplývající z její funkce nebo z úkolu, který jí byl svěřen

3.2.7.      Dbá připomínek členů.

3.2.8.      Rozhoduje o nevyplacení honorářů za špatnou práci organizátorů a komisařů.

3.2.9.      O udělení finanční penalizace rozhoduje rada KART RACE dle obecných ustanovení stanov nebo ekonom samostatně. Finanční penalizace, které může rada uložit dle odst. 8.5 písm. g) stanov:

a)             Pozdní platba měsíčního příspěvku člena do 5. dnů (tj. zaplatí-li do 20. dne daného měsíce):

1. výskyt za sezonu – napomenutí

2. výskyt – penalizace 250,- Kč

3. – 4. výskyt – penalizace 500,- Kč

5. výskyt – vyloučení z KART RACE

 

b)             Zpozdí-li se člen se zaplacením členského příspěvku o více než 5 dnů, tj. zaplatí-li po 20. dni v kalendářním měsíci:

 

1. výskyt za sezonu – pokuta 250,-

2.- 4 výskyt – pokuta 500,- Kč

5. výskyt – vyloučení z KART RACE

 

3.2.10.  Rozhoduje o případných dalších výjimkách z organizačního řádu, přičemž při takovémto rozhodování se vždy snaží dodržovat zásady dobrých mravů a fair play a chránit dobrou víru členů a příznivců KART RACE.

 

3.3.        Organizátor závodů

3.3.1.      Připravuje sezónu, předkládá kalendář sezony. Přitom dbá na finanční možnosti a rozpočet KART RACE

3.3.2.      Zajišťuje termíny a podmínky na okruzích

3.3.3.      Zveřejňuje preview a výsledky na webu

3.3.4.      Zajišťuje kompletní organizaci v místě závodu

3.3.5.      Zajišťuje hlavního komisaře, traťové komisaře a zapisovatele/ku

3.3.6.      Předkládá radě ke schválení případné penalizace a referuje radě o porušování stanov nebo organizačního řádu KART RACE

3.3.7.      Zajišťuje komunikaci s týmy ohledně nominací do závodu

3.3.8.      Spravuje emailové schránky týmu v doméně kartrace.cz

3.3.9.      Udržuje kontakty na členy týmů

3.3.10.  Koordinuje případného fotografa a zveřejňuje na webu fotogalerie ze závodů

3.3.11.  Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 4200,-Kč za závod

 

3.4.        ZAPISOVATEL/KA

3.4.1.      Zapisovatel/ka je povinen/povinna hlídat a zajistit pořadí daného závodu při eventuelní chybě či nespolehlivosti časomíry

3.4.2.      Za dobře odvedenou práci mu/ji náleží odměna 800,- Kč za závod

3.5.        Hlavní komisař

3.5.1.      Zodpovídá za tým traťových komisařů

3.5.2.      Dbá na dodržování regulí a bezpečnostních pravidel

3.5.3.      Řeší reklamace týmu během závodů

3.5.4.      Má právo veta rozhodnout ve věci sporu

3.5.5.      Rozhoduje a zodpovídá za konečné výsledky

3.5.6.      Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna až 1500,-Kč za závod. Dále pak příspěvek na dopravu pro hlavního i traťové komisaře v celkové výši 800,-Kč pro celý tým komisařů na závod. A to bez ohledu na místo závodu

 

3.6.        Komisař

3.6.1.      Plní úkoly svěřené hlavním komisařem

3.6.2.      Zabezpečuje signalizaci vlajkami

3.6.3.      Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 1000,-Kč za závod.

 

3.7.        Ekonom

3.7.1.      Vede účetnictví KART RACE

3.7.2.      Dohlíží na řádné platby členských příspěvků a penalizací

3.7.3.      Za dobře odvedenou práci mu náleží odměna 1250,-Kč za měsíc

Článek 4. 

Motokárový šampionát KART RACE

4.1.        Šampionát  KART RACE je motokárový šampionát organizovaný spolkem  KART RACE, přičemž veškeré informace o tomto šampionátu jsou zveřejňované na internetové adrese www.kartrace.cz

 

4.2.        Šampionát a jeho členové:

4.2.1.      Šampionátu se účastní výhradně registrovaní členové a příznivci KART RACE.

4.2.2.      Registraci členů a příznivců KART RACE provádí rada KART RACE schválením vyplněného registračního formuláře žadatele.

4.2.3.      Každý člen nebo příznivec KART RACE výslovně svým písemným prohlášením přistoupí k organizačnímu řádu KART RACE, ve kterém prohlásí, že si je vědom práv a povinností, jež mu v souvislosti s jeho členstvím či prohlášením za příznivce KART RACE vzniknou. Organizační řád KART RACE je veřejně přístupný na internetových stránkách KART RACE. Nové znění organizačního řádu je vždy platné a účinné do jednoho týdne od jeho zveřejnění na internetových stránkách KART RACE. Nesouhlasí-li člen nebo příznivec KART RACE s novým zněním organizačního řádu, doporučuje se kontaktovat Organizátora KART RACE pro provedení příslušných změn. Nebude-li iniciována požadovaná změna, má každý člen či příznivec KART RACE možnost zrušit své členství v KART RACE či může požadovat, aby již nadále nebyl považován za příznivce KART RACE.

 

4.3.        Závody a organizace:

4.3.1.      Závody se konají v motokárových půjčovnách. O kalendáři, tedy místech závodů, datu konání a časovém harmonogramu rozhoduje Organizátor. Během rozhodování klade důraz zejména na různorodost, možnosti okruhů, finanční možnosti šampionátu a povahu trati.

4.3.2.      K závodům používáme motokáry, které poskytují jednotlivé půjčovny. Není možné použít vlastní motokáru. Na zapůjčených motokárách je pak zakázáno provádět jakékoli úpravy.

4.3.3.      Všichni členové a příznivci KART RACE jsou povinni na všech závodech dodržovat pravidla a pokyny provozovatele okruhu. Každý jezdec je povinen používat motoristickou přilbu, ať už vlastní nebo zapůjčenou na okruhu a to nejlépe integrálního typu. U zapůjčené přilby je na většině okruhů povinné (i vřele doporučené) použít z hygienických důvodů kuklu. Nestanoví-li provozovatel okruhu jinak, je nutné použít vhodný oděv (který zakrývá celé tělo) a plnou obuv s pevnou podrážkou. Nepovinně doporučuje organizátor použít kombinézu a rukavice.

4.3.4.      Každý člen i příznivec KART RACE se šampionátu účastní na vlastní nebezpečí, KART RACE nenese žádnou odpovědnost za případná zranění. Zároveň jsou všichni členové a příznivci KART RACE povinni dodržovat bezpečnostní předpisy platné na okruzích a sportovní pravidla (uvedená v dalších bodech). Taktéž jsou povinni vyvarovat se takového jednání, které by mohlo ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních závodníků.

4.3.5.      Při vážném, či opakovaném porušení výše zmíněných zásad, či kteréhokoliv jiného bodu organizačního řádu, je možno zakázat jezdci nebo celému týmu startovat v závodu či celém šampionátu KART RACE. Návrh k zákazu startu podává hlavní komisař, přičemž vždy o něm rozhoduje rada KART RACE.

 

4.4.         Komunikace s okruhy

S majiteli a provozovateli okruhu v rámci KART RACE, tj. za spolek KART RACE nebo v jakékoliv souvislosti s pořádanými závody šampionátu KART RACE, může komunikovat pouze organizátor a rada KART RACE. Rada KART RACE může rozhodnout o pokutě do maximální výše 2.000,- nebo o vyloučení člena při vážném nebo opakovaném porušení této zásady. Udělení pokuty nevylučuje možnost požadování náhrady škody, která v důsledku tohoto zakázaného jednání vznikne.

 

4.5.        Týmy

4.5.1.      Tým šampionátu KART RACE je složen ze tří jezdců (členů KART RACE) a náhradníků (příznivců KART RACE). Jména jezdců musí být známa při registraci týmu do konkrétní sezóny, náhradníky (příznivce) lze doplnit i v průběhu sezóny. Tým má automatické právo registrace do následující sezóny, pokud ve složení týmu zůstane alespoň jeden stávající člen KART RACE. Každý člen i příznivec je oprávněn v dané sezoně nastoupit pouze za jeden tým. O výjimce z tohoto pravidla rozhoduje rada KART RACE, a to jednomyslně, nebo o této výjimce může rozhodnout nadpoloviční většina týmů, jež se zúčastní daného závodu.

4.5.2.      Rada KART RACE může ve výjimečných případech rozhodnout o změně složení týmu během sezóny. (Výjimečným případem je např.: úraz, náhlá nemoc, nehoda apod.) V takovém případě může tým požádat radu KART RACE o změnu v týmu.

4.5.3.      Tým je povinen při registraci složit kauci ve výši Kč 5100,- ve formě mimořádného členského poplatku ve výši Kč 1700,- za každého ze tří členů KART RACE z daného týmu. Členské příspěvky musí být připsané na účet KART RACE  každý měsíc vždy do 15 dne v měsíci.

4.6.        Povinnosti týmu:

4.6.1.      Tým je povinen zúčastnit se všech závodů šampionátu v rámci sezóny, do které je přihlášen.

4.6.2.      Tým je povinen dostavit se ke každému závodu v počtu min. tří nominovaných jezdců a včas. Tým má právo jezdce pro aktuální závod nominovat z jezdců a náhradníků registrovaných v daném týmu. Dorazí-li tým na závod v menším počtu než 3 jezdci, budou se týmu počítat pouze body tak jak je nasbírají přítomní jezdci ve svých rozjížďkách, kteří dorazili na závod (nehledě na skutečnost, že přítomným jezdcům může být umožněno odjet čas na dráze i za nepřítomné jezdce). Výjimku tvoří vytrvalostní závod, kde musí za každý tým nastoupit tři jezdci.

4.6.3.      Každý tým dostane k dispozici emailovou schránku v doméně KART RACE.cz, kterou je povinen jeden člen či příznivec vybírat a odpovídat na e-mailové zprávy tam zaslané alespoň jednou za 24 hodin.

4.6.4.      Tým je dále povinen nahlásit nominaci svých jezdců do závodu nejpozději 24 hodin před konáním závodu, prostřednictvím emailu na adresu: org@kartrace.cz

4.6.5.      Tým je oprávněn vyžadovat zveřejnění tiskové zprávy týmu na internetových stránkách KART RACE. Organizátor KART RACE má povinnost tiskovou zprávu zveřejnit a to bez zbytečných průtahů; to neplatí, pokud má tým administrátorský přístup na stránky KART RACE a tiskovou zprávu může sám zveřejnit.  Tiskovou zprávu týmy poskytují prostřednictvím emailu na adresu: org@kartrace.cz

 

4.7.        Penalizace za pozdní příjezd:

4.7.1.      V případě pozdního příjezdu, může být týmu umožněno se zúčastnit závodu, ale bez nároky na body do šampionátu. O výjimce z pravidla popsaného v předchozí větě rozhoduje rada KART RACE, nebo nadpoloviční počet týmů na daném závodě.

4.7.2.      V případě pozdního příjezdu bez nominovaných jezdců, je tým diskvalifikován a závodu se neúčastní.  O výjimce z pravidla popsaného v předchozí větě rozhoduje rada KART RACE, nebo nadpoloviční počet týmů na daném závodě.

 

4.8.        Povinnosti jezdců

4.8.1.      Všichni zúčastnění jezdci a náhradníci týmu jsou povinni bez zbytečných průtahů poskytnout pravdivé informace delegovaným novinářům KART RACE.

4.8.2.      Jakýkoliv člen KART RACE, příznivec, či jiná osoba (druh, družka, fanoušci aj.), která se jakkoliv účastní závodů pořádaného KART RACE, je oprávněna pořizovat zvukový, audiovizuální, či obrazový záznam. Veškeré osoby účastnící se závodu KART RACE tímto souhlasí, že na těchto závodech mohou být o nich pořizovány záznamy osobní povahy, které nebudou excesivně zasahovat do jejich soukromí. Všechny osoby účastnící se závodů KART RACE berou na vědomí, že jakékoliv záznamy pořízené dle tohoto odstavce mohou být dále bezplatně šířeny dalšími osobami účastnících se závodů KART RACE a dále provozovateli či majiteli okruhů, na kterých se závody konají. Členové či příznivci KART RACE jsou o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto odstavce povinni poučit další osoby, které se s nimi účastní závodů (druh, družka, fanoušci aj.) Neučiní-li tak, odpovídají za škodu, která KART RACE v důsledku tohoto zanedbání vznikne.

4.8.3.      Každý člen či příznivec KART RACE souhlasí, aby o něm byly na internetových stránkách zveřejněny informace související s jeho motoristickou minulostí, a tyto informace Organizátorovi poskytne. Poskytne-li člen či příznivec KART RACE informace o svém místu narození, bydlišti, datu narození a váze, souhlasí s jejich umístěním na internetové stránky KART RACE. Každý člen či příznivec, jenž dále nesouhlasí s uveřejněním informací osobní povahy o jeho osobě, požádá o jejich stažení z internetových stránek Organizátora. Staženy nebudou informace o jménu člena či příznivce KART RACE a o jeho motoristické minulosti.

4.8.4.      Jezdci mají povinnost dodržovat sportovní pravidla šampionátu. Rada KART RACE má pravomoc rozhodnout o okamžitém odnětí registrace týmu, vyloučení jeho členů a příznivců z KART RACE, nebo o finanční penalizaci ve formě mimořádného členského příspěvku dle organizačního řádu a stanov KART RACE.

4.9.        Ligy

4.9.1.      V roce 2019 bude jedna liga šampionátu KART RACE

4.9.2.      V případě většího počtu registrovaných týmu se může šampionát KART RACE rozdělit na Ligu A a Ligu B. V každé z lig se budou výsledky počítat zvlášť – technicky půjde o dva samostatné šampionáty. V případě dvojnásobného a většího množství přihlášených týmů, bude možné založit další dvě ligy (C a D) jejichž organizace bude probíhat obdobně jako v případě lig A a B. Každý tým se smí účastnit pouze v jediné lize.

4.9.3.      Po následující sezoně postoupí první 2 týmy z Ligy B do Ligy A, a naopak poslední 2 týmy z ligy A sestoupí do Ligy B. Pokud některé týmy v sezoně v Lize A nenastoupí do příští sezony, posune se místo sestoupení pořadí v lize A a liga B bude doplněna nově registrovanými týmy, v případě lig C a D dojde k obdobným přestupům až po ligu D.

4.10.     Závod

4.10.1.  Před konáním závodu je organizátor KART RACE povinen zveřejnit minimálně 7 dní předem preview s popisem druhu závodu, časového harmonogramu a dalších důležitých informací.

4.10.2.  Pro každý závod je stanoven časový harmonogram, který je nutné dodržet. V něm je definován čas příjezdu, prezence, kvalifikace a závodu. Týmy jsou povinny se tomuto schématu přizpůsobit.

4.10.3.  V každém formátu závodu může být použit princip ,,Joker lapu“ (možnost nebo povinnost jezdce použít kratší nebo delší variantu trati. Počet ,,Joker lapu za jeden závod bude vždy upřesněn v preview daného okruhu.)

4.10.4.  Každý jednotlivý závod, bez ohledu na jeho formát je pro registrované týmy bodován následujícím systémem:

a)             V případě, že se závodu účastní 10 týmů:

1. místo – 12 bodů
2. místo –  10 bodů
3. místo –   8 bodů
4. místo –   7 bodů
5. místo –   6 bodů
6. místo –   5 body
7. místo –   4 body
8. místo –   3 body
9. místo –   2 body
10. místo – 1 bod

 

b)             V případě, že se závodu účastní 12 týmů:

1. místo – 15 bodů
2. místo – 12 bodů
3. místo – 10 bodů
4. místo – 8 bodů
5. místo – 7 bodů
6. místo – 6 body
7. místo – 5 body
8. místo – 4 body
9. místo – 3 body
10. místo – 2 body
11. místo – 1 bod
12. místo – 0 bodů

c)             V případě, že se závodu účastní 9 týmů:

1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 5 bodů
5. místo – 4 bodů
6. místo – 3 body
7. místo – 2 body
8. místo – 1 bod
9. místo – 0 bodů

d)             V případě, že se závodu účastní 8 týmů:

1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 5 bodů
5. místo – 4 bodů
6. místo – 3 body
7. místo – 2 body
8. místo – 1 bod

 

Body se počítají výhradně týmům.

 

4.10.5.  Při formátech závodů, které toto umožňují (Kvalifikace, Challenge, Big Challenge a Spravedlivé sprinty) bude veden i pohár jezdců. Hlavní význam a dosažené výsledky, stejně jako oceňování přísluší pouze týmům.

4.10.6.  Systém bodování je dále rozveden v patřičných formátech závodu.

4.10.7.  Sezona se bude skládat z následujících formátů, které budou použity s ohledem na počet týmů, možnosti okruhů a maximální variabilnost sezony.

 

1.                       Kvalifikace

2.                       Challenge

3.                       Vytrvalostní závod

4.                       Spravedlivé sprinty

5.                       Big Challenge

 

4.11.      Formáty závodů

4.11.1.  Kvalifikace

a)         Formát kvalifikace je použit na okruzích, kde je ohrožena bezpečnost jezdců při závodech nebo není reálně možné předjetí v závodu a skládá se ze dvou kvalifikačních závodů. Ty se rozdělují na čtyři kvalifikace a dvacet rozjížděk (cca 4x15min). Účelem je zajet co nejrychlejší čas na dané motokáře.

První kvalifikační závod se skládá z první a druhé kvalifikace a jedna kvalifikace se skládá z pěti rozjížděk. Aby týmy využily všechny motokáry, je nutná i druhá kvalifikace s dalšími pěti rozjížďkami. První kvalifikace má rozjížďku 1-5(6), druhá kvalifikace 6(7)-10(12). Druhý kvalifikační závod se skládá ze třetí a čtvrté kvalifikace. Třetí kvalifikace má rozjížďku 11(13)-15(18) a čtvrtá kvalifikace 16(19)-20(24).

b)        Spravedlivé rozjížďky: Motokáry jsou rozděleny chronologicky dle svých startovních čísel. Každé rozjížďky se zúčastní pouze jeden jezdec z daného týmu. Jelikož používáme zpravidla šest motokár, tak prvních šest týmu v první rozjížďce, v druhé rozjížďce poslední čtyři týmy a dvě místa obsadí první dva týmy z první rozjížďky. Díky šesti motokárám se vždy stane, že v nějaké rozjížďce nebude mít tým jezdecké zastoupení. Takto se postupuje dál. Po první kvalifikaci se otočí čísla motokár a ve stejném systému se pokračuje dále. Tímto zajedou všechny týmy a jezdci na všech motokárách své časy a určuje se konečné pořadí. Je pouze na týmu, kterého jezdce do jaké rozjížďky pošle. Tým je ale povinen poslat všechny své jezdce do dané kvalifikace. Do rozjížděk budou týmy nasazovány dle aktuálního pořadí  šampionátu. Aby bylo možné určit pořadí do prvního závodu sezony, budou týmy do kvalifikace nasazeny z konečných výsledků z předešlé sezony.

Rozjížďka začíná výjezdem z depa a v depu končí. Jezdcům se doporučuje na trati si navzájem nepřekážet, účelem je zajet co možná nejrychlejší kolo.

Po každé kvalifikaci, se stanoví pořadí a to seřazením dle nejrychleji zajetého kola po nejpomalejší. Body jsou jezdci přiřazeny způsobem – poslední jezdec – 1 bod, předposlední jezdec – 2 body, a každá další lepší pozice znamená jeden bod navíc. V případě 30 (36) jezdců se nejrychlejšímu jezdci přiřadí 30 (36) bodů.

Poté se sečtou dosažené body jezdců v rámci jednotlivých týmů ve všech kvalifikací a určí se výsledné pořadí týmů. Při shodě bodů se počítá nejlepší dosažený výsledek. Při případné bodové shodě mezi týmy, rozhoduje o lepším vyšší počet nejrychlejších kol dosažený v kvalifikaci.

Do poháru jezdců se přiřazují body z prvního a druhého kvalifikačního závodu. Pořadí v kvalifikačním závodě určuje součet dvou kvalifikací. Podle toho se pak jezdci přiřadí body následujícím způsobem – poslední jezdec – 1 bod, předposlední jezdec – 2 body, a každá další lepší pozice znamená jeden bod navíc. V případě 30 (36)  jezdců se nejrychlejšímu jezdci přiřadí 30 (36bodů). Tyto body, které jezdec získá, se počítají do poháru jezdců.

4.11.2.  Challenge

Challenge je vlastně ve své podstatě individuální závod, složený z kvalifikace a poté závodů finálových skupin, dle výsledků obou kol kvalifikace.

a)         Spravedlivá kvalifikace: Kvalifikace je dvoukolová (nejčastěji 2x 10 min) a probíhá následovně

Motokáry jsou rozděleny chronologicky dle svých startovních čísel. Každé rozjížďky se zúčastní pouze jeden jezdec z daného týmu. Jelikož používáme zpravidla šest motokár, tak prvních šest týmu v první rozjížďce, v druhé rozjížďce poslední čtyři týmy a dvě místa obsadí první dva týmy z první rozjížďky. Díky šesti motokárám se vždy stane, že v nějaké rozjížďce nebude mít tým jezdecké zastoupení. Takto se postupuje dál. Po první kvalifikaci se otočí čísla motokár a ve stejném systému se pokračuje dále. Tímto zajedou všechny týmy a jezdci na všech motokárách své časy a určuje se konečné pořadí. Je pouze na týmu, kterého jezdce do jaké rozjížďky pošle. Tým je ale povinen poslat všechny své jezdce do dané kvalifikace. Do rozjížděk budou týmy nasazovány dle aktuálního pořadí  šampionátu. Aby bylo možné určit pořadí do prvního závodu sezony, budou týmy do kvalifikace nasazeny z konečných výsledků z předešlé sezony.

Kvalifikační session začíná výjezdem z depa a v depu končí. Jezdcům se doporučuje na trati si navzájem nepřekážet, účelem je zajet co možná nejrychlejší kolo. Z první kvalifikace je určeno pořadí do prvního závodu a z druhé kvalifikace je určeno pořadí do druhého závodu.

b)        Závody: Po odjetí kvalifikací se jedou dvě kola závodu rozdělená do jednotlivých finálí: První až šestý jezdec z kvalifikace se utkají o 1. – 6. místo, sedmý až dvanáctý o 7. – 12. místo, atd… (V případě, že má okruh k dispozici více motokár, je možné navýšit počet jezdců v jednotlivých finálích). Délka finále je určena organizátorem závodu, dle finanční náročnosti daného okruhu.

V každém ze dvou závodů určuje pořadí na startu výsledek kvalifikace. Co se týče motokár, jsou do obou závodů náhodně losovány, pomocí softwaru na zpracování závodu.

V obou kolech závodu jsou jezdci přiřazeny body způsobem: poslední jezdec – 1 bod, předposlední jezdec – 2 body, a každá další lepší pozice znamená jeden bod navíc. V případě 30(36) jezdců se nejrychlejšímu jezdci přiřadí 30 (36)bodů.

Poté se sečtou dosažené body jezdců v rámci jednotlivých týmů a určí se výsledné pořadí týmů. Při shodě bodů se počítá nejlepší dosažený výsledek, při případné shodě nejlepšího dosaženého výsledku rozhoduje agregovaný čas dosažený v kvalifikaci. Tyto body, které jezdec získá, se počítají do poháru jezdců.

4.11.3.  Vytrvalostní závod

Vytrvalostní závod(y) je možné organizovat na okruzích, které mají dostatečný počet (alespoň tolik jako týmů) co možná výkonově vyrovnaných motokár.

Závod se může skládat z jednoho či více závodů, kterého se musí zúčastnit všichni jezdci týmu. Podle délky závodu(ů) je definován minimální počet střídání. Povinnost je nasadit do závodu všechny jezdce týmu (znamená, že každý jezdec musí odjet 1 kolo), není stanovena minimální nebo maximální délka jednotlivých stintů.

Pro první závod se vylosují motokáry, podle jejich čísel bude zároveň sestaven startovní rošt.

Body týmů z jednotlivých závodů se přidělují systémem: 1 bod poslední, 2 body předposlední, atd. postupně po jednom bodu navíc až po prvního. Po konci poslední rozjížďky se týmy seřadí podle součtu bodů získaných v rozjížďkách a obodují se podle tabulky uvedené v kapitole Závod.

Do druhého závodu si tým, který dojel v prvním závodě poslední, vymění motokáru s týmem, který dojel v prvním závodě první, předposlední si vymění motokáru s druhým, atd. až vznikne startovní rošt v obráceném pořadí, než skončil první závod. Tým, který dojel v prvním závodě na prvním místě, bude ve druhém závodě startovat z posledního místa, druhý tým v cíli prvního závodu bude startovat z předposledního místa, atd.

Tento formát neumožňuje počítat body do šampionátu jezdců.

 4.11.4.  Spravedlivé Sprinty

Tento formát je bez kvalifikace. Spočívá v tom, že se jede přesně tolik závodů, kolik je motokár. Všechny týmy tedy vystřídají postupně všechny motokáry a všechny startovní pozice na roštu.

Tedy rošt do prvního závodu se sestaví podle aktuálního pořadí týmů v šampionátu. Káry budou stát na startu vždy podle svého pořadí. Do druhého závodu bude stát první tým šampionátu na roštu o pozici a motokáru dále atd.

Umožňuje-li to okruh, střídají se směry, ve kterých se závodí. Každý závod se boduje stejně:

a)             V případě, že se závodu účastní 10 týmů:

1. místo – 12 bodů
2. místo –  10 bodů
3. místo –   8 bodů
4. místo –   7 bodů
5. místo –   6 bodů
6. místo –   5 body
7. místo –   4 body
8. místo –   3 body
9. místo –   2 body
10. místo – 1 bod

b)             V případě, že se závodu účastní 12 týmů:

1. místo – 15 bodů
2. místo – 12 bodů
3. místo – 10 bodů
4. místo – 8 bodů
5. místo – 7 bodů
6. místo – 6 body
7. místo – 5 body
8. místo – 4 body
9. místo – 3 body
10. místo – 2 body
11. místo – 1 bod
12. místo – 0 bodů

c)             V případě, že se závodu účastní 9 týmů:

1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 5 bodů
5. místo – 4 bodů
6. místo – 3 body
7. místo – 2 body
8. místo – 1 bod
9. místo – 0 bodů

d)             V případě, že se závodu účastní 8 týmů:

1. místo – 10 bodů
2. místo – 8 bodů
3. místo – 6 bodů
4. místo – 5 bodů
5. místo – 4 bodů
6. místo – 3 body
7. místo – 2 body
8. místo – 1 bod

Po odjetí všech se sečtou body, a to jak jezdcům, tak týmům, a určí se pořadí.

Při stejném počtu bodů se počítá lepší umístění, pokud ani to nepomůže, nejrychlejší kolo v závodě.

Za nejrychlejší kolo (v každém směru) bude přidělen 1 bod do poháru jezdců.

Varianta 8 týmů (v této chvíli není na pořadu dne): Týmy jsou povinny nasadit všechny tři jezdce dvakrát a vybraného jezdce třikrát. Týmy mají možnost strategie, co se týče přiřazení motokáry danému jezdci

4.11.5.  Big challenge.

Tento formát závodu je určen pro okruhy s 10 a více kárami. Závod je složen z kvalifikační části a části závodní. Formát zde popisovaný je v „jednoduché variantě“, je však možné kvalifikaci i závod zdvojit tak jako u standardního challenge.

Kvalifikace bude mít tři části. Do každé části nominuje každý tým jednoho ze svých jezdců. Tzn. postupně svůj kvalifikační čas zajedou všichni členové týmu. Káry do kvalifikace se budou losovat. Losování proběhne tak, že žádný tým nesmí opakovaně jet stejnou károu – tedy losování bez duplicit.

Kvalifikační časy, všech jezdců budou srovnány do tabulky a podle toho bude postaveno pořadí na startu.

Závod bude rozdělen do několika (pravděpodobně 3) finálových skupin. V první skupině budou startovat jezdci s nejlepším kvalifikačními časem , do poslední jezdci s nejhorším kvalifikačním časem.

Body budou přiděleny systémem: poslední jezdec – 1 bod, předposlední jezdec – 2 body, a každá další lepší pozice znamená jeden bod navíc. V případě 30(36) jezdců se nejrychlejšímu jezdci přiřadí 30(36) bodů.
Body všech jezdců týmu se sečtou a podle toho bude určeno pořadí týmu.

 

4.12.     Sportovní pravidla

4.12.1.  Zakázáno je úmyslné narážení do soupeřů, či jinak nebezpečné chování na trati. Zakázáno je i kličkování na trati a bránit takto předjíždění. Směr jízdy lze změnit jen jednou. Závody budou probíhat stylem fair play. Jedno z důležitých pravidel zní, že pokud jezdec při předjíždění dostane přední kola svého vozu, před zadní kola soupeře, tento jej nesmí zavřít, musí mu nechat dostatek místa, aby nedošlo ke kolizi. Zároveň jezdec o kolo zpět je povinen uvolnit ideální stopu a umožnit jezdci, který předjíždí o kolo před hladké předjetí.

4.12.2.  Dojde-li k předjetí proti pravidlům (např. při nedobrzdění jezdec omylem roztočí svého soupeře před sebou, narazí do něj, nenechá dost místa při předjíždění apod….  a tím se dostane před něj), je povinen postiženého pustit před sebe. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku penalizace od traťových komisařů.

4.12.3.  Jezdec vjíždějící do depa je povinen zvednout ruku, aby tak na tuto skutečnost upozornil jezdce za sebou.

4.12.4.  Jezdec vyjíždějící z depa je povinen dát přednost jezdcům na trati, které nesmí ohrozit.

4.12.5.  Jezdec je povinen pečlivě sledovat signalizaci vlajkami traťových komisařů.

4.12.6.  Jezdec je povinen nastoupit do závodu ve způsobilém stavu. (Jedno pivo nevadí, ale pokud – jak už se stalo – se na trati objeví zpitá slepá překážka – bude bez milosti vyloučena ze závodu.)

4.13.     Komise traťových maršálů

4.13.1.  Rada KART RACE, popř. Organizátor zajistí kontrakt s trvalým hlavním komisařem, který není členem KART RACE a jenž bude zodpovědný za sestavení týmu traťových komisařů (jak z řad členů nebo příznivců tak i z ostatní veřejnosti) pro každý závod. Rada průběžně kontroluje a vyhodnocuje kvalitu činnosti hlavního komisaře a jemu svěřených úkolů.

4.13.2.  Hlavní komisař zodpovídá za kompletní organizaci závodu v místě konání a ručí za správné vyhodnocení výsledků a za regulérní činnost traťových komisařů.

4.13.3.  Hlavní komisař je jediná osoba, kterou smí týmy oslovovat s případnými stížnostmi a je jedinou osobou, která má právo vynést konečný verdikt v případě nesrovnalostí, stížností, či pochybností o pořadí.

4.13.4.  Komisaři jsou povinni společně sledovat dění na trati, zajistit signalizaci vlajkami a společně dbát na dodržování regulí.

4.13.5.  Hlavní komisař spolu se zapisovatelkou a organizátorem jsou povinni také hlídat a zajistit pořadí daného závodu při eventuální chybě či nespolehlivosti časomíry a jsou tedy zodpovědní za správné výsledky závodu.

4.13.6.  V případě přestupku proti řádům, je hlavní komisař jedinou osobou, která rozhoduje o trestech a penalizacích. Hlavní komisař je povinen každou vzniklou situaci rychle vyřešit a v rámci pravidel šampionátu a organizačního řádu KART RACE.

 4.13.7.  Doporučení pro práci komisařů v případě přestupků a penalizací – signalizováno vždy černou vlajkou

1. úroveň: Průjezd boxy a zastavení

zejména za: neuposlechnutí varování, narážení do soupeřů, nesportovní manévr, předčasný start.

2. úroveň: Stop & Go 10 vteřin

zejména za: nereagování na signalizaci modrou vlajkou, opakované narážení do soupeřů.

3. úroveň: Vyloučení z aktuálního závodu

za opakovaný prohřešek úrovně 2 v jednom závodě, za neuposlechnutí černé vlajky do 2 kol, za neuposlechnutí červené vlajky, za způsobení kolize při signalizaci žlutou nebo červenou vlajkou, za porušení pravidel vedoucí k ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, za jinak výjimečně hrubé porušení pravidel.

Veškeré posouzení situací na trati, či jiné nesrovnalosti řeší týmy výhradně po dobu závodu, neprodleně po vzniku sporné situace s komisaři. Organizátor nemá právo svévolně ovlivňovat ani měnit rozhodnutí komisařů (s výjimkou kdy sám zastává roli komisaře).

4.14.     Význam vlajek

4.14.1.  Modrá vlajka signalizuje, že jezdec je předjížděn o kolo a musí uvolnit stopu rychlejšímu jezdci.

4.14.2.  Žlutá vlajka signalizuje, nebezpečí na trati, havárie, či podobně. Jezdec je povinen zpomalit, aby se vyhnul kolizi. V místě od žlutých vlajek po nebezpečné místo je zakázáno předjíždět.

4.14.3.  Zelená vlajka signalizuje ukončení nebezpečné situace a podobně, jezdec může jezdit bez omezení.

4.14.4.  Červená vlajka signalizuje okamžité ukončení závodu z bezpečnostních důvodů. Jezdec je povinen okamžitě zpomalit, či zastavit a poté obezřetně dojet do depa.

4.14.5.  Černá vlajka + číslo motokáry signalizuje nebo diskvalifikaci ze závodu. Jezdec je povinen do dvou kol zajet do depa a vyčkat verdiktu komisaře závodu. Šachovnicová vlajka (případně světelná signalizace okruhu): signalizuje konec závodu, jezdec sníží rychlost, dokončí kolo a zajede do depa.

 

4.15.     Vznesení protestu:

4.15.1.  Všechny týmy jsou povinny sledovat vývěsní tabuli se všemi zveřejněnými výsledky a v případě nesrovnalosti neprodleně podat protest k hlavnímu komisaři. Hlavní komisař je povinen rozhodnout o oprávněnosti a v případě pochybení situaci napravit.

4.15.2.  Veškeré protesty ohledně kvalifikace musí být podány před začátkem závodu. Po startu závodu již není možné uplatnit protest vztahující se ke kvalifikaci.

4.15.3.  Dojde-li ke zjištění chyby ve výsledku závodu až po ukončení závodního dne (po vyhlášení vítězů), má každý tým lhůtu dvou dní ode dne konání závodu k podání protestu hlavnímu komisaři. Jeho mail je hlkomisar@kartrace.cz . Tento zajistí vyřešení protestu a výsledek oznámí do týdne od podání protestu radě KART RACE.